PRIVACYBELEID

Houthoff Coöperatief U.A. (hierna te noemen "Houthoff" of "ons" of "wij") respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG").

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via deze website.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • Ons gebruik van cookies;
 • Hoe u contact met ons op kunt nemen.

PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data door het invoeren van uw gegevens op onze website Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen. 

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Houthoff kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • Om onze juridische diensten te verstrekken;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Om u te informeren of uw vordering in een faillissement door de curator wordt erkend
 • Om u op de hoogte te houden van het verloop en de afwikkeling van een faillissement.
 • Om met u contact op te nemen aangaande uw bieding op een faillissementsboedel

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

BEWAARTERMIJN

Houthoff bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

DELEN MET ANDEREN

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Houthoff uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van Houthoff.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. 

 • Indien u een erkend crediteur bent in een faillissement op deze website, staat uw naam en het bedrag van uw vordering op een crediteurenlijst, die desgevraagd aan de Rechtbank moet worden overgelegd bij een faillissementsverslag.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals de leverancier/bouwer van deze website en overige ICT-leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Houthoff is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Houthoff, sluit Houthoff met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

BEVEILIGING

Houthoff heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via compliance.officer@houthoff.com.

UW RECHTEN

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen; 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. 

COOKIES

Houthoff maakt gebruik van cookies op haar insolventiewebsite. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies, advertentiecookies en analytische cookies. De volgende functionele cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

Soort cookie  Doel
Session cookie  hierin wordt opgeslagen of een gebruiker ingelogd is en welke gebruiker dit is.
Cookiemelding cookie  opgeslagen wordt of de cookiemelding bij eerste bezoek aan de website is getoond. Bij volgende bezoeken wordt de melding dan niet meer getoond.

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

CONTACT:

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:
compliance.officer@houthoff.com of

Houthoff
t.a.v. Compliance Officer
Postbus 75505
1070 AM Amsterdam